رفتن به مطلب

آموزش رنگی کردن متن چت


پست های پیشنهاد شده

برای این کار در کنسول con_color  را وارد کنید به طور مثال:  "con_color"255 165 0

 

اینم کد برای رنگ های مختلف:

 

Snow “255 250 250″

Moccasin “255 228 181″

Cornsilk “255 248 220″

Ivory “255 255 240″

LemonChiffon “255 250 205″

Seashell Seashell “255 245 238″

Honeydew “240 255 240″

MintCream “245 255 250″

Azure “240 255 255″

AliceBlue”240 248 255″

MistyRose “255 228 225″

White “255 255 255″

Black “0 0 0″

DarkSlateGray “47 79 79″

LightSlateGray “119 136 153″

Grey “190 190 190″

LightGray “211 211 211″

MidnightBlue “25 25 112″

RoyalBlue “65 105 225″

Blue “0 0 255″

PaleTurquoise “175 238 238″

DarkTurquoise “0 206 209″

MediumTurquoise “72 209 204″

Turquoise “64 224 208″

DarkGreen “0 100 0″

PaleGreen “152 251 152″

Green “0 255 0″

Yellow “255 255 0″

Gold “255 215 0″

Goldenrod “184 134 11″

RosyBrown “188 143 143″

IndianRed “205 92 92″

SaddleBrown “139 69 19″

Sienna “160 82 45″

Beige “245 245 220″

SandyBrown “244 164 96″

Brown “165 42 42″

Orange “255 165 0″

DarkOrange “255 140 0″

Tomato “255 99 71″

OrangeRed “255 69 0″

Red “255 0 0″

HotPink “255 105 180″

DeepPink “255 20 147″

Pink “255 192 203″

LightPink “255 182 193″

PaleVioletRed “219 112 147″

VioletRed “208 32 144″

Magenta “255 0 255″

Violet “238 130 238″

Purple “160 32 240″

GreenYellow “173 255 47″

YellowGreen “154 205 50″ ]

  • Like 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
  • اضافه کردن...