رفتن به مطلب

بعد از چند دقیقه بازی یک دفعه بازی بیرون میاد


پست های پیشنهاد شده

بعد از چند دقیقه بازی یک دفعه یک فایل txt باز میشه و بازی بیرون میاد

.

.

.

متن فایل txt

2015/09/15 20:24:16 - [DLL] - 

2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -------------------
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -sXe-I dll starting
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -version: 15.3 (Fix 9)
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -  **** Hooking method 1
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -  **** Game folder  [H:\Counter-Strike 1.6]
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -  **** Active folder [C:\Users\Alireza\Desktop]
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -  **** Active folder changed to [H:\Counter-Strike 1.6]
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -  **** CommandLine  [H:\Counter-Strike 1.6\hl.exe -nomaster -game cstrike ]
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -  **** Trying protocol 47 for game [cstrike]
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -  **** x64 platform detected
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -  **** Open success
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -  **** Image ready
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -  **** Graphic mode search...
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -  **** Graphic Mode: Software!
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -  **** searching...
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -  **** Waiting for game initialization...
2015/09/15 20:24:16 - [CLT] - Injected OK
2015/09/15 20:24:20 - [CLT] - Injection done
2015/09/15 20:24:20 - [CLT] - DEP configured for [H:\Counter-Strike 1.6\hl.exe]
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -  **** found...[b0d6e]
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -  **** Half-Life protocol 47
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -hooking...
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -result...[0]
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -  **** Message [0]
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -  **** Hooked
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -  **** Message S [0]
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -  **** Message SD [0]
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -  **** Message SS [0]
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -  **** Message SSD [0]
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -  **** Message SSI [0]
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -  **** Message SA [0]
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -  **** Screening command[1]
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -  **** Backup ready
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -  **** ControlTime [5244545]
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -  **** Finish [4692]
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -  **** Engine OK
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -  **** Validations ready
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -  **** Removing...
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -  **** Removed
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -  **** Removed
2015/09/15 20:24:25 - [DLL] -  **** OGL success
2015/09/15 20:24:25 - [DLL] -  **** SET success
2015/09/15 20:24:25 - [DLL] -  **** SET VP
2015/09/15 20:24:25 - [DLL] -  **** FS
2015/09/15 20:24:25 - [DLL] -  **** UPL
2015/09/15 20:24:25 - [DLL] -  **** Modules OK
2015/09/15 20:24:25 - [DLL] -  **** Sync OK
2015/09/15 20:24:25 - [DLL] -  **** Scheduler done
2015/09/15 20:24:25 - [DLL] -  **** Chain Up & Running
2015/09/15 20:24:25 - [DLL] -  **** DEP Status: Disabled
2015/09/15 20:24:25 - [DLL] -  **** READY .-
2015/09/15 20:24:26 - [DLL] -  **** Gather ready
2015/09/15 20:24:29 - [DLL] -[------------------------------------------]
2015/09/15 20:24:29 - [DLL] -Protocol version 47
2015/09/15 20:24:29 - [DLL] -  **** SET VP
2015/09/15 20:24:29 - [DLL] -Exe build: 17:40:17 Sep 15 2005 (3248)

2015/09/15 20:24:29 - [DLL] -[------------------------------------------]
2015/09/15 20:24:29 - [DLL] -  **** CMD REPLACED .-
2015/09/15 20:24:29 - [DLL] -COMMAND: [disconnected]
2015/09/15 20:24:37 - [DLL] -connected!
2015/09/15 20:24:37 - [DLL] -  **** Game bpp [16]
2015/09/15 20:24:37 - [DLL] -  **** Validating player models...
2015/09/15 20:24:37 - [DLL] -  **** Remote Ip: 10.143.38.138
2015/09/15 20:24:37 - [DLL] -rate(2500) cl_updaterate(20) cl_cmdrate(30) developer(0) fps_max(100) fps_modem(0)
2015/09/15 20:25:48 - [DLL] -COMMAND: [disconnected]
2015/09/15 20:25:52 - [DLL] -exit/quit the game
2015/09/15 20:25:53 - [DLL] -[0]
2015/09/15 20:25:53 - [DLL] -sXe-I dll closing ..
2015/09/15 20:25:54 - [CLT] - Game closed with exit code (0)
2015/09/15 20:25:55 - [CLT] - Waiting for game...

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 3 weeks later...

بعد از چند دقیقه بازی یک دفعه یک فایل txt باز میشه و بازی بیرون میاد

.

.

.

متن فایل txt

 

2015/09/15 20:24:16 - [DLL] - 

2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -------------------
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -sXe-I dll starting
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -version: 15.3 (Fix 9)
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -   **** Hooking method 1
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -   **** Game folder   [H:\Counter-Strike 1.6]
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -   **** Active folder [C:\Users\Alireza\Desktop]
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -   **** Active folder changed to [H:\Counter-Strike 1.6]
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -   **** CommandLine   [H:\Counter-Strike 1.6\hl.exe -nomaster -game cstrike ]
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -   **** Trying protocol 47 for game [cstrike]
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -   **** x64 platform detected
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -   **** Open success
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -   **** Image ready
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -   **** Graphic mode search...
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -   **** Graphic Mode: Software!
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -   **** searching...
2015/09/15 20:24:16 - [DLL] -   **** Waiting for game initialization...
2015/09/15 20:24:16 - [CLT] - Injected OK
2015/09/15 20:24:20 - [CLT] - Injection done
2015/09/15 20:24:20 - [CLT] - DEP configured for [H:\Counter-Strike 1.6\hl.exe]
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -   **** found...[b0d6e]
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -   **** Half-Life protocol 47
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -hooking...
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -result...[0]
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -   **** Message [0]
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -   **** Hooked
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -   **** Message S [0]
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -   **** Message SD [0]
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -   **** Message SS [0]
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -   **** Message SSD [0]
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -   **** Message SSI [0]
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -   **** Message SA [0]
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -   **** Screening command[1]
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -   **** Backup ready
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -   **** ControlTime [5244545]
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -   **** Finish [4692]
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -   **** Engine OK
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -   **** Validations ready
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -   **** Removing...
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -   **** Removed
2015/09/15 20:24:22 - [DLL] -   **** Removed
2015/09/15 20:24:25 - [DLL] -   **** OGL success
2015/09/15 20:24:25 - [DLL] -   **** SET success
2015/09/15 20:24:25 - [DLL] -   **** SET VP
2015/09/15 20:24:25 - [DLL] -   **** FS
2015/09/15 20:24:25 - [DLL] -   **** UPL
2015/09/15 20:24:25 - [DLL] -   **** Modules OK
2015/09/15 20:24:25 - [DLL] -   **** Sync OK
2015/09/15 20:24:25 - [DLL] -   **** Scheduler done
2015/09/15 20:24:25 - [DLL] -   **** Chain Up & Running
2015/09/15 20:24:25 - [DLL] -   **** DEP Status: Disabled
2015/09/15 20:24:25 - [DLL] -   **** READY .-
2015/09/15 20:24:26 - [DLL] -   **** Gather ready
2015/09/15 20:24:29 - [DLL] -[------------------------------------------]
2015/09/15 20:24:29 - [DLL] -Protocol version 47
2015/09/15 20:24:29 - [DLL] -   **** SET VP
2015/09/15 20:24:29 - [DLL] -Exe build: 17:40:17 Sep 15 2005 (3248)

2015/09/15 20:24:29 - [DLL] -[------------------------------------------]
2015/09/15 20:24:29 - [DLL] -   **** CMD REPLACED .-
2015/09/15 20:24:29 - [DLL] -COMMAND: [disconnected]
2015/09/15 20:24:37 - [DLL] -connected!
2015/09/15 20:24:37 - [DLL] -   **** Game bpp [16]
2015/09/15 20:24:37 - [DLL] -   **** Validating player models...
2015/09/15 20:24:37 - [DLL] -   **** Remote Ip: 10.143.38.138
2015/09/15 20:24:37 - [DLL] -rate(2500) cl_updaterate(20) cl_cmdrate(30) developer(0) fps_max(100) fps_modem(0)
2015/09/15 20:25:48 - [DLL] -COMMAND: [disconnected]
2015/09/15 20:25:52 - [DLL] -exit/quit the game
2015/09/15 20:25:53 - [DLL] -[0]
2015/09/15 20:25:53 - [DLL] -sXe-I dll closing ..
2015/09/15 20:25:54 - [CLT] - Game closed with exit code (0)
2015/09/15 20:25:55 - [CLT] - Waiting for game...

 

شما یه باز با cfg دیفالت کانتر بازی کنن ببین درست میشه یا نه.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...